Użytkownik:Jacek Fink-Finowicki/Brudnopis/konkurs zdjęciowy/regulamin: Różnice pomiędzy wersjami

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Szkoc na podstawie WLZ)
 
(edycja)
 
Linia 12: Linia 12:
  
 
<center>§ 1 </center>
 
<center>§ 1 </center>
Konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Zabytki” 2019 (dalej: „'''Konkurs'''”) organizuje xxxx z siedzibą w xxxx, wpisane przez Sąd Rejonowy dla xxxx pod nr 0000000000 (dalej: „'''Organizator'''”).
+
Konkurs fotograficzny „xxxx 2019” (dalej: „'''Konkurs'''”) organizuje xxxx z siedzibą w xxxx, wpisane przez Sąd Rejonowy dla xxxx pod nr 0000000000 (dalej: „'''Organizator'''”).
 +
 
 +
Wsparcie techniczne dla konkursu zapewnia serwis Enkol.pl.
  
 
<center>§ 2</center>
 
<center>§ 2</center>
 
Celem Konkursu jest:
 
Celem Konkursu jest:
# wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF, o fotografie zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
+
# wzbogacenie bazy fotografii prezentujących xxxx.
# sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.
+
# sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przejazdu pociągu specjalnego uruchamianego przez xxxx oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.
 
 
  
 
<center>'''Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu'''</center>
 
<center>'''Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu'''</center>
  
 
+
<center>§ 3</center>
<center>§ 4</center>
 
 
# Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
 
# Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
 
#:a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
 
#:a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
#:b) dysponuje kontem w Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).
+
#:b) dysponuje kontem na Enkolu (https://enkol.pl/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).
# Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Organizatora, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
+
# Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Organizatora lub członkowie komisji konkursowej, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  
<center>§ 5</center>
+
<center>§ 4</center>
 
# Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania Nagród i Wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
 
# Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania Nagród i Wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
 
#:a) imienia i nazwiska;
 
#:a) imienia i nazwiska;
 
#:b) adresu do korespondencji (na podany adres wysłane zostaną nagrody dla zwycięskich uczestników);
 
#:b) adresu do korespondencji (na podany adres wysłane zostaną nagrody dla zwycięskich uczestników);
 
#:c) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 
#:c) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
# Przekazując wymienione w § 5, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora, do celów Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia, na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
+
# Przekazując wymienione w § 4, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora, do celów Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia, na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 
# Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 
# Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
#Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie zostaną przekazane do przetwarzania transgranicznego, w szczególności nie zostaną przekazane do WMF, ani nie będą stanowiły podstawy do automatycznego profilowania.
+
# Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie zostaną przekazane do przetwarzania transgranicznego, w szczególności nie zostaną przekazane osobom trzecim, ani nie będą stanowiły podstawy do automatycznego profilowania.
#Dane osobowe przekazane Organizatorowi zostaną usunięte natychmiast po otrzymaniu wiadomości o doręczeniu Nagrody. Uczestnicy Konkursu mogą jednak wyrazić zgodę na dłuższy okres przechowywania danych osobowych, na potrzeby innych konkursów.
+
# Dane osobowe przekazane Organizatorowi zostaną usunięte natychmiast po otrzymaniu wiadomości o doręczeniu Nagrody. Uczestnicy Konkursu mogą jednak wyrazić zgodę na dłuższy okres przechowywania danych osobowych, na potrzeby innych konkursów.
  
  
Linia 44: Linia 44:
  
  
<center>§ 6</center>
+
<center>§ 5</center>
  
#Fotografie biorące udział w Konkursie („'''Fotografie'''”), nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie Konkursu.
+
# Fotografie biorące udział w Konkursie („'''Fotografie'''”), nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie Konkursu.
 
# Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że zyskały one aprobatę Organizatora.
 
# Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że zyskały one aprobatę Organizatora.
#Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w repozytorium Wikimedia Commons przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
+
# Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w repozytorium Wikimedia Commons przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
#Fotografie mogą zostać wykonane w dowolnym okresie.
+
# Fotografie mogą zostać wykonane w dowolnym okresie.
#Fotografie muszą zostać załadowane do Wikimedia Commons w okresie od godziny 00:00:01 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 1 września 2019 do godziny 23:59:59 (CEST) 30 września 2019 roku poprzez formularz udostępniony na stronie Konkursu (http://wikizabytki.pl), albo bezpośrednio do Wikimedia Commons w dowolny sposób.
+
# Fotografie muszą zostać załadowane na serwer Enkol.pl w okresie od godziny 00:00:01 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 1 września 2019 do godziny 23:59:59 (CEST) 30 września 2019 roku zgodnie z instrukcją opisaną w [[Pomoc:Jak_poprawnie_dodać_zdjęcie_konkursowe|osobnej zakładce]].
# O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie podmiotów udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
+
# O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze Enkol.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie podmiotów udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 
# W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii.
 
# W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii.
#Udział w Konkursie jest bezpłatny.
+
# Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  
<center>§ 7</center>
+
<center>§ 6</center>
  
 
# Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:  
 
# Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:  
Linia 62: Linia 62:
 
# Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF lub kompatybilnych.
 
# Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF lub kompatybilnych.
  
<center> § 8</center>
+
<center> § 7</center>
  
 
# Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpix.
 
# Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpix.
Linia 68: Linia 68:
 
# Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
 
# Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
  
<center> § 9</center>
+
<center> § 8</center>
  
# Fotografie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów zabytków nieruchomych udostępnionych na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
+
# Fotografie muszą przedstawiać xxx.
# W opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem, o którym mowa w ust. 1 lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).
+
# W opisie Fotografii musi znajdować się data i nazwa miejscowości w jakiej wykonano zdjęcie oraz numer identyfikacyjny widoczny tabor.
  
<center> § 10</center>
+
<center> § 9</center>
  
Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 6–9 nie biorą udziału w Konkursie.  
+
Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 5–8 nie biorą udziału w Konkursie.  
  
  
Linia 81: Linia 81:
  
  
<center> § 11</center>
+
<center> § 10</center>
  
 
# Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 
# Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
Linia 87: Linia 87:
 
# Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 
# Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
  
<center>§ 12</center>
+
<center>§ 11</center>
  
 
# Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w § 6–9 wybierze:  
 
# Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w § 6–9 wybierze:  
Linia 97: Linia 97:
 
# Fundatorem Nagród i Wyróżnień jest Organizator.
 
# Fundatorem Nagród i Wyróżnień jest Organizator.
  
<center>§ 13</center>  
+
<center>§ 12</center>  
  
 
# Nagrody są voucherami do sklepów fotograficznych o wartości:
 
# Nagrody są voucherami do sklepów fotograficznych o wartości:
Linia 116: Linia 116:
 
# Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
 
# Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
  
<center>§ 14</center>  
+
<center>§ 13</center>  
  
 
Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 
Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
  
<center>§ 15</center>
+
<center>§ 14</center>
  
 
Fotografie nagrodzone na podstawie § 12 pkt 1a i 1b zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez WMF.
 
Fotografie nagrodzone na podstawie § 12 pkt 1a i 1b zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez WMF.
Linia 128: Linia 128:
  
  
<center>§ 16</center>
+
<center>§ 15</center>
  
 
Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki”.
 
Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki”.
  
<center>§ 17</center>  
+
<center>§ 16</center>  
  
 
Droga prawna do dochodzenia roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Organizatora w związku z Konkursem jest wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia w stosunku do Organizatora związane z przyznaniem Nagród. Realizacja Nagród następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Organizatora, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 
Droga prawna do dochodzenia roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Organizatora w związku z Konkursem jest wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia w stosunku do Organizatora związane z przyznaniem Nagród. Realizacja Nagród następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Organizatora, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
  
<center>§ 18</center>  
+
<center>§ 17</center>  
  
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.
  
<center>§ 19</center>  
+
<center>§ 18</center>  
  
 
Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 
Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Aktualna wersja na dzień 12:47, 10 paź 2019

Strona główna Regulamin konkursu Komisja konkursu Pomoc Wyniki

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
XXXX 2019
Postanowienia ogólne


§ 1

Konkurs fotograficzny „xxxx 2019” (dalej: „Konkurs”) organizuje xxxx z siedzibą w xxxx, wpisane przez Sąd Rejonowy dla xxxx pod nr 0000000000 (dalej: „Organizator”).

Wsparcie techniczne dla konkursu zapewnia serwis Enkol.pl.

§ 2

Celem Konkursu jest:

 1. wzbogacenie bazy fotografii prezentujących xxxx.
 2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przejazdu pociągu specjalnego uruchamianego przez xxxx oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.
Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu
§ 3
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem na Enkolu (https://enkol.pl/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Organizatora lub członkowie komisji konkursowej, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 4
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania Nagród i Wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  a) imienia i nazwiska;
  b) adresu do korespondencji (na podany adres wysłane zostaną nagrody dla zwycięskich uczestników);
  c) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 4, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora, do celów Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia, na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 3. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie zostaną przekazane do przetwarzania transgranicznego, w szczególności nie zostaną przekazane osobom trzecim, ani nie będą stanowiły podstawy do automatycznego profilowania.
 5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi zostaną usunięte natychmiast po otrzymaniu wiadomości o doręczeniu Nagrody. Uczestnicy Konkursu mogą jednak wyrazić zgodę na dłuższy okres przechowywania danych osobowych, na potrzeby innych konkursów.


Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie


§ 5
 1. Fotografie biorące udział w Konkursie („Fotografie”), nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie Konkursu.
 2. Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że zyskały one aprobatę Organizatora.
 3. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w repozytorium Wikimedia Commons przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
 4. Fotografie mogą zostać wykonane w dowolnym okresie.
 5. Fotografie muszą zostać załadowane na serwer Enkol.pl w okresie od godziny 00:00:01 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 1 września 2019 do godziny 23:59:59 (CEST) 30 września 2019 roku zgodnie z instrukcją opisaną w osobnej zakładce.
 6. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze Enkol.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie podmiotów udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 7. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 6
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:
  a) Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/) lub nowszych lub kompatybilnych;
  b) Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/) lub nowszych lub kompatybilnych.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF lub kompatybilnych.
§ 7
 1. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpix.
 2. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 3. Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
§ 8
 1. Fotografie muszą przedstawiać xxx.
 2. W opisie Fotografii musi znajdować się data i nazwa miejscowości w jakiej wykonano zdjęcie oraz numer identyfikacyjny widoczny tabor.
§ 9

Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 5–8 nie biorą udziału w Konkursie.


Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród


§ 10
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§ 11
 1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w § 6–9 wybierze:
  a) Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
  b) do siedmiu Fotografii wyróżnionych;
  c) 1., 2. i 3. Nagrodę dla fotografów za szczególne, jakościowe zaangażowanie w konkurs. Przy przyznawaniu tych nagród liczyć się będą zarówno liczba sfotografowanych obiektów, jak i liczba oraz jakość Fotografii;
  d) do trzech Fotografii w każdej z kategorii tematycznych, które zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu.
 2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
 3. Fundatorem Nagród i Wyróżnień jest Organizator.
§ 12
 1. Nagrody są voucherami do sklepów fotograficznych o wartości:
  a) Nagrody za najlepsze pojedyncze Fotografie (§ 12 pkt 1a):
  – 1. Nagroda – 1600 PLN;
  – 2. Nagroda – 800 PLN;
  – 3. Nagroda – 400 PLN.
  b) Nagrody dla Fotografów (§ 12 pkt 1c):
  – 1. Nagroda – 800 PLN;
  – 2. Nagroda – 400 PLN;
  – 3. Nagroda – 200 PLN.
  c) Nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych (§ 12 pkt 1d):
  – 1. Nagroda – 300 PLN;
  – 2. Nagroda – 200 PLN;
  – 3. Nagroda – 100 PLN.
 2. Autorzy fotografii wyróżnionych otrzymają od Organizatora zestaw materiałów promocyjnych.
 3. Nagrody i Wyróżnienia przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 4 tygodni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
§ 13

Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.

§ 14

Fotografie nagrodzone na podstawie § 12 pkt 1a i 1b zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez WMF.


Wyłączenia odpowiedzialności


§ 15

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki”.

§ 16

Droga prawna do dochodzenia roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Organizatora w związku z Konkursem jest wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia w stosunku do Organizatora związane z przyznaniem Nagród. Realizacja Nagród następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Organizatora, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.

§ 18

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.