Archiwum:M 32 - Tymczasowe przepisy o remoncie parowozów i tendrów normalnotorowych (1951)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
M 32 - Tymczasowe przepisy o remoncie parowozów i tendrów normalnotorowych (1951)
Tytuł teczki M32 Tymczasowe przepisy o remoncie parowozów i tendrów normalnotorowych z roku 1952
Data początkowa 1951
Data końcowa 1952
Sygnatura teczki AT-00016
Słowa kluczowe pojazdy trakcyjne, parowozy, tendry, naprawa, remont, instrukcja

M 32 - Tymczasowe przepisy o remoncie parowozów i tendrów normalnotorowych obowiązujące od 1 stycznia 1952 zatwierdzone zarządzeniem Ministra Kolei nr K. M. 1a-142/29/51 z dnia 19 września 1951.
Wydawca: Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa 1951. Druk: Katowickie Zakłady Graficzne, Zakład nr 2 w Katowicach, ul. Batorego 4
Nakład: 3128 egzemplarzy.

Wprowadzenie[edytuj]

Przepisy określały rodzaje remontów, którym były poddawane parowozy i tendry, przebiegi pomiędzy poszczególnymi remontami oraz opisywały sposób wykonywania remontów.
Poprzednikiem tych przepisów były przepisy Przepisy o naprawie tendrów i parowozów normalnotorowych nr M - 32 zatwierdzone zarządzeniem Ministra Komunikacji nr VI. 2/1256/31 z dnia 20 lutego 1931 (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji z roku 1931 nr 4, poz. 41).
Materiał pochodzi ze zbiorów pana Krzysztofa Mackosia.

Spis treści[edytuj]

Aby przejść do wybranej pozycji spisu treści należy klinkąć na numer strony zamieszczony w tabeli.

Paragraf Tytuł Strona
Strona tytułowa 1
Stopka wydawnicza 2
CZĘŚĆ I - PRZEPISY OGÓLNE
§1 Postanowienia wstępne 3
§2 Rodzaje remontów 3
§3 Cykl remontowy i normy przebiegu pomiędzy poszczególnymi remontami 4
§4 Przeglądy okresowe 5
§5 Remont bieżący 6
§6 Remont rewizyjny 6
§7 Remont średni 7
§8 Remont kapitalny 9
§9 Remonty pozaplanowe - awaryjne i przeciwawaryjne 9
§10 Kategorie remontów 10
§11 Oddawanie parowozów do remontu 11
§12 Protokół naprawy 12
§13 Jazdy próbne i odbiór parowozu po naprawie 12
§14 Okresy gwarancyjne 14
CZEŚĆ II - Zakres robót przy remoncie rewizyjnym
A. KOCIOŁ
§15 Rewizja kotła 16
§16 * I Ściany miedziane 17
§16 * II Ściany stalowe boczne 18
§16 * III Ściany sitowe miedziane 20
§16 * IV Ściany stalowe 20
§16 * V Ściana drzwiczkowa 21
§16 * VI Sufit (podniebienie) szkrzyni ogniowej 23
§16 * VII Rury cyrkulacyjne 23
§16 * VIII Wytyczne dotyczące stanu kotła, dopuszczalnych wymiarów przy oddaniu parowozu do eksploatacji po remoncie rewizyjnym 23
§16 * IX Ściana sitowa dymnicy 25
§17 Walczak i zewnętrzne ściany stojaka 25
§18 Płomieniówki i płomienice 25
§19 Ruszty i sklepienia paleniskowe 26
§20 Wyczystki 27
§21 Osprzęt kotła i przyżądy pomocnicze 27
§21 * Osprzęt kotła 28
§21 * Kurki probiercze i szkła wodowskazowe 28
§21 * Przyżądy zasilające 29
§21 * Pompa wodna i podgrzewacz 29
§21 * Podgrzewacz wody 29
§21 * Gwizdawka 30
§21 * Zawory bezpieczeństwa i zawory ogrzewcze 30
§21 * Manometry parowe i powietrzne 30
§21 * Dmuchawka 30
§21 * Zawory do zakrapiania popielnika i dymnicy 30
§21 * Domulacz kotła 30
§22 Przepustnica i przewody parowe 30
§23 Popielnik i dymnica 31
§23 * Piasecznica 31
§24 Połączenie kotła z ostoją 31
§25 Przegrzewacz pary 32
§26 Próba wodna 32
B. SILNIK
§27 Cylindry parowe 32
§28 Tłoki i suwaki 33
§28 * Dławice 35
§29 Krzyżulce 36
§30 Prowadnice krzyżulcowe 37
§31 Korbowody i wiązary 37
§32 Stawidło 39
§33 Urządzenia pomocnicze 40
C. PODWOZIE
§34 Ostoja 41
§35 Prowadnice maźnic osiowych 41
§36 Maźnice osiowe 42
§37 Zestawy kołowe 44
§38 Sprężyny nośne (resory) 44
§39 Sprzęgi i zderzaki 45
§40 Budka maszynisty 46
D. TENDER
§41 Skrzynia tendrowa 46
§42 Ostoja 47
§43 Prowadnice maźnic 47
§44 Maźnice osiowe 47
§45 Zestawy kołowe 48
§46 Sprężyny nośne (resory) 48
§47 Sprzęgi i zderzaki 49
E. URZĄDZENIA DODATKOWE
§48 Hamulce 49
§48 * Urządzenia hamulca powietrznego - zawór maszynisty 50
§48 * Zawór rozrządczy 50
§48 * Sprężarka powietrzna 50
§49 Stoker 51
§50 Ogrzewanie parowe 52
§51 Oświetlenie 52
§52 Szybkościomierz 52
F. WYKOŃCZENIE I SPRAWDZENIE NAPRAWY
§53 Malowanie 53
CZĘŚĆ III - Zakres robót przy remoncie średnim
A. KOCIOŁ|
§54 Rewizja kotła 54
§55 Skrzynia ogniowa 55
§56 Sciana sitowa stalowa 56
§57 Sciana sitowa miedziana 58
§58 Ściana drzwiczkowa 60
§59 Ściany boczne 62
§60 Podniebienie (sufit) 63
§61 Szwy nitowe i spawalnicze skrzyni ogniowej 65
§62 Zespórki ścienne 65
§63 Zespórki podniebienne 66
§64 Płomieniówki i płomienice 67
§65 Rury cyrkulacyjne 68
§66 Stojak kotła 69
§67 Walczak kotła 71
§68 Zbieralnik pary i oczyszczacz wody 72
§69 Ściana sitowa dymnicy 73
§70 Przegrzewacz pary i elementy 74
§71 Dymnica 74
§72 Komin, dysza wylotowa, dmuchawka i siatki iskrochronne 75
§73 Przedmuchiwacze rur 75
§74 Ruszty i sklepienia paleniskowe 76
§75 Popielnik 76
§76 Rury parowe 76
§77 Przepustnica 77
§78 Smoczki 77
§79 Podgrzewacz wody i pompa zasilająca 78
§80 Zawory bezpieczeństwa, manometry i korki topliwe 78
§81 Wodowskazy i kurki probiercze 78
§82 Gwizdawka parowa 79
§83 Piasecznica 79
§84 Wyczystki i włazy 79
§85 Połączenie kotła z ostoją 79
§86 Otulina kotła 80
§87 Próba wodna 80
B. SILNIK
§88 Cylindry parowe 80
§89 Tłoki i suwaki 87
§90 Krzyżulce i prowadnice krzyżulcowe 91
§91 Korbowody i wiązary 94
§92 Stawidło 98
§93 Urządzenia pomocnicze 103
C. PODWOZIE
§94 Ostoja 103
§95 Prowadnice maźnic osiowych 105
§96 Maźnice osiowe 107
§97 Zestawy kołowe 110
§98 Wózek 111
§99 Sprężyny nośne (resory) 113
§100 Sprzęgi i zderzaki 114
§101 Budka maszynisty i pomosty 116
D. TENDER
§102 Skrzynia tendrowa 117
§103 Ostoja 117
§104 Prowadnice maźnic 118
§105 Maźnice osiowe 118
§106 Zestawy kołowe 119
§107 Sprężyny nośne (resory) 119
§108 Sprzęgi i zderzaki 119
E. URZĄDZENIA DODATKOWE
§109 Hamulec 120
§110 Ogrzewanie parowe 122
§111 Oświetlenie 122
§112 Szybkościomierz 123
§113 Stoker 123
F. WYKOŃCZENIE I SPRAWDZENIE NAPRAWY
§114 Malowanie 126
§115 Próbna jazda 126
CZĘŚĆ IV - Zakres robót przy remoncie kapitalnym
A. KOCIOŁ
§116 Rewizja wewnętrzna 127
§117 Skrzynia ogniowa 130
§117 * Ściana sitowa stalowa 131
§117 * Ściana sitowa miedziana 133
§117 * Ściana drzwiczkowa 134
§117 * Ściany boczne 136
§117 * Podniebienie (sufit) skrzyni ogniowej 137
§118 Szwy nitowe i spawalnicze skrzyni ogniowej 139
§119 Zespórki ścienne i ściągi 140
§120 Zespórki podniebienne 141
§121 Płomieniówki i płomienice 142
§122 Rury cyrkulacyjne 144
§123 Stojak kotła 145
§124 Wieniec stopowy 148
§125 Walczak kotła 149
§126 Zbieralnik pary i oczyszczacz wody 151
§127 Ściana sitowa dymnicy 152
§128 Przegrzewacz pary i elementy 153
§129 Dymnica 154
§130 Komin, dysza wylotowa, dmuchawka i siatki iskrochronne 154
§131 Przedmuchiwacze rur 155
§132 Ruszty i sklepienia paleniskowe 155
§133 Popielnik 155
§134 Rury parowe 156
§135 Przepustnica 157
§136 Smoczki 158
§137 Podgrzewacz wody i pompa zasilająca 158
§138 Zawory bezpieczeństwa, manometry i korki topliwe 159
§139 Wodowskazy i kurki probiercze 160
§140 Gwizdawka parowa 160
§141 Piasecznica 161
§142 Wyczystki i włazy 161
§143 Połączenie kotła z ostoją 161
§144 Otulina kotła 162
§145 Próba wodna 162
§146 Próba na gorąco 164
B. SILNIK
§147 Cylindry parowe 166
§148 Tłoki i suwaki 173
§149 Krzyżulce i prowadnice krzyżulcowe 178
§150 Korbowody i wiązary 181
§151 Stawidła 185
§152 Urządzenia pomocnicze 188
§153 Nakrętki i zawleczki 189
C. PODWOZIE
§154 Ostoja 189
§155 Prowadnice maźnic osiowych 193
§156 Maźnice osiowe 195
§157 Zestawy kołowe 197
§158 Wózek 199
§159 Sprężyny nośne (resory) 200
§160 Sprzęgi i zderzaki 203
§161 Budka maszynisty i pomosty 204
D. TENDER
§162 Skrzynia tendrowa 204
§163 Ostoja 205
§164 Prowadnice maźnic 206
§165 Maźnice osiowe 207
§166 Zestawy kołowe 207
§167 Sprężyny nośne (resory) 208
§168 Sprzęgi i zderzaki 208
E. URZĄDZENIA DODATKOWE
§169 Hamulec 209
§170 Ogrzewanie parowe 210
§171 Oświetlenie 210
§172 Szybkościomierz 212
§173 Stoker 212
F. WYKOŃCZENIE I SPRAWDZENIE NAPRAWY
§174 Malowanie 216
§175 Ważenie 216
§176 Jazdy próbne 216
Postanowienia końcowe 216
Załącznik 1 Normy przebiegu parowozów pomiędzy poszczególnymi remontami 217
Załącznik 2 Protokół 218
Załącznik 3 Zawiadomienie o remoncie 221
Załącznik 4 Zlecenie na wykonanie robót remontowych 222
Załącznik 5 Zgłoszenie do remontu 223
Załącznik 6 Protokół z jazdy próbnej 224
Spis treści 225

Skany[edytuj]

Zobacz też[edytuj]