Certyfikat bezpieczeństwa

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Certyfikat bezpieczeństwa – dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. [1] Prezes UTK wydaje certyfikat bezpieczeństwa przewoźnikowi, który pierwszy raz rozpoczął lub zarejestrował działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. [2] Prezes UTK podejmuje decyzję w sprawie wydania certyfikatu bezpieczeństwa w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. [3]


Certyfikat bezpieczeństwa składa się z dwóch części:

  • akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem
  • części sieciowej akceptującej wewnętrzne regulacje w celu spełnienia przez przewoźnika kolejowego określonych wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej; wymagania te dotyczą stosowania TSI i krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, stosowania certyfikacji personelu kolejowego i posiadania przez przewoźnika kolejowego świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów pojazdów kolejowych


Certyfikat bezpieczeństwa dla danego rodzaju działalności jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Jeśli jednak przewoźnik zamierza wykonywać dodatkowo inny rodzaj kolejowych usług transportowych, Prezes UTK wydaje wydaje na nie krajowy certyfikat bezpieczeństwa.

W przypadku dokonania zmian dotyczących rodzaju i zakresu działalności, nowej kategorii personelu lub nowego typu pojazdów kolejowych przewoźnik kolejowy obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Prezesa UTK. Istotne zmiany dotyczące rodzaju i zakresu działalności wymagają zmiany certyfikatu bezpieczeństwa w całości lub w części. Prezes UTK może dokonać zmiany odpowiedniej części certyfikatu bezpieczeństwa po każdej zmianie przepisów bezpieczeństwa.

W przypadku gdy Prezes UTK podejmie decyzję o cofnięciu dodatkowych krajowych certyfikatów bezpieczeństwa zawiadamia on o tym władzę bezpieczeństwa innego państwa, która wydała certyfikat bezpieczeństwa danemu przewoźnikowi. Prezes UTK cofa certyfikat bezpieczeństwa w części lub w całości, w przypadku gdy przewoźnik kolejowy:

  • przestał spełniać warunki wydania certyfikatu bezpieczeństwa. Prezes UTK podaje przyczyny podjęcia tej decyzji
  • nie podjął działalności w okresie 12 miesięcy od uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa [4]

Przypisy

  1. Art. 4 ust. 18a Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
  2. Art. 18b ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
  3. Art. 18c Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
  4. Art. 18b Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)