Dyskusja Archiwum:Kolej elektryczna Kraków – Zakopane (1939)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawa autorskie[edytuj]

Przy rozpatrywaniu możliwości opublikowania treści książki w serwisie enkol.pl rozważono zapisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), a w szczególności zapisy Artykułów 8 oraz 36 w brzmieniu:

Podmiot prawa autorskiego

    Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
    2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.
    3. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku – właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
    […]


Czas trwania autorskich praw majątkowych

    Art. 36. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:
        1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;
        2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;
        3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;
       [...]


Biorąc zatem pod uwagę, że twórca opracowania nie został ujawniony wprost i można przyjmować, że twórca nie jest znany i tym samym w zakresie praw autorskich, autora zastępuje wydawca. Zatem upływ autorskich prac majątkowych należy liczyć od 1939 roku. Stąd od 2009 roku treść publikacji przeszła do „Domeny Publicznej”, czyli nie jest chroniona prawami autorskimi.

Jednocześnie w publikacji znajdziemy przedmowę napisaną przez Antoniego Götz-Okocimskiego (1895-1962) oraz słowo wstępne podpisane przez inż. Jan Brzozowski (1883-1941).

O ile prawa autorskie do przedmowy Antoniego Jana Götz-Okocimskiego upłyną dopiero w 2032 roku o tyle majątkowe prawa autorskie słowa wstępnego przygotowanego przez inż. Jana Brzozowskiego wygasły w 2011 roku.

Niezależnie od powyższych rozważań, należy wskazać, że analiza treści publikacji wskazuje, że autorem całości był inż. Jan Brzozowski (1883-1941).