Enkol:Konkurs dla edytorów 2018/regulamin

Z Enkol
< Enkol:Konkurs dla edytorów 2018
Wersja z dnia 22:17, 21 kwi 2018 autorstwa Jacek Fink-Finowicki (dyskusja | edycje) (→‎Zasady przyznawania nagród: 4 literówki)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie obecnych i przyszłych edytorów Enkolu do rozwijania ogólnodostępnego i darmowego katalogu artykułów prasowych o tematyce związanej z transportem szynowym publikowanych w wybranych czasopismach hobbystycznych i fachowych. Lista czasopism znajduje się poniżej.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy zarejestrowany użytkownik serwisu Enkol.pl. Rejestracja jest konieczna w celu umożliwienia jednoznacznego powiązania edytora z dokonanymi edycjami.
W konkursie nie mogą brać osoby biorące udział w ocenianiu dokonanych w ramach konkursu edycji oraz przyznawaniu nagród (jurorzy). Listę jurorów można znaleźć tutaj: Lista jurorów.

Wykluczenie z udziału w konkursie

 1. Z udziału w konkursie wyłączeniu są jurorzy.
 2. W uzasadnionych przypadkach (np. nagminne niestaranne edycje, wandalizmy, wpisy o treści obraźliwej, wulgarnej itp., próba zmiany liczby przyznanych punktów) każdy z jurorów może podjąć decyzję o wykluczeniu użytkownika z konkursu, a także o zablokowaniu mu możliwości edytowania serwisu Enkol.

Lista czasopism uwzględnianych w konkursie

 1. Parowozik
 2. Świat Kolei
 3. Stalowe Szlaki
 4. Koleje Małe i Duże
 5. Koleje Dawniej i Dziś
 6. Technika Transportu Szynowego

UWAGA W zależności od dynamiki pojawiania się wpisów lista czasopism może zostać rozszerzona.

Kryteria oceny

Ocenie podlegają łącznie:

 • liczba artykułów dodanych do bazy
 • jakość dokonanych edycji

Zasady oceniania jakości edycji

 1. Edycja spełniająca w pełni przyjęte kryteria, wolna od istotnych błędów literowych, stylistycznych i gramatycznych: +3 punkty
 2. Edycja zawierająca niewielkie braki lub inne usterki, które jednak nie czynią wpisu całkowicie bezwartościowym (np. nieprecyzyjne streszczenie, poważniejsze błędy ortograficzne, czy językowe) - +1 pkt
 3. Poprawienie wpisu za który inny uczestnik konkursu otrzymał 1 pkt do stanu wedle, którego wpis otrzymałby 3 pkt, poprawiający otrzyma: +1 pkt
 4. Dubel, czyli ponowne wpisanie artykułu już wcześniej zamieszczonego w bazie przez innego użytkownika: -1 pkt (minus jeden punkt)

Punkty będą naliczane okresowo przez jurorów i podawane w zestawieniu poniżej.

Zasady przyznawania nagród

 1. Nagrodę główną nagrodę otrzymuje edytor, który zdobył największą liczbę punktów, lecz nie mniej niż 1000 punktów
 2. Drugą nagrodę otrzymuje edytor, który zdobył drugą największą w kolejności liczbę puntów, lecz nie mniej niż 750 punktów
 3. Trzecią nagrodę otrzymuje edytor, który uzyskał trzecią największa w kolejności liczbę punktów, lecz nie mniej niż 600 punktów
 4. W przypadku uzyskania przez dwóch edytorów jednakowej liczby punktów nagroda zostanie przyznana temu użytkownikowi, który dokonał większej liczby edycji najwyższej jakości (tj. za 3 punkty)


 • W przypadku gdy żaden z uczestników konkursu nie zdobędzie przynajmniej 1000 punktów, jurorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagrody głównej.
 • W przypadku gdy żaden z uczestników nie zdobędzie przynajmniej 750 punktów, jurorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagrody głównej oraz drugiej nagrody.
 • W przypadku gdy żaden z uczestników konkursu nie zdobędzie przynajmniej 600 punktów, jurorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagrody głównej, drugiej nagrody oraz trzeciej nagrody
 • Zastrzeżenia powyższe nie naruszają prawa jurorów do przyznania według własnego uznania nagród specjalnych lub wyróżnień niewymienionych w niniejszym regulaminie.

Nagrody

 1. Nagroda główna: prenumerata ośmiu kolejnych numerów "Stalowych Szlaków"
 2. Druga nagroda: prenumerata sześciu kolejnych numerów "Swiata Kolei"
 3. Trzecia nagroda: prenumerata czterech kolejnych numerów "Stalowych Szlaków"
 4. Oprócz trzech wymienionych wyżej nagród jurorzy mogą (wedle własnego uznania) przyznać nagrody specjalne. Będą nimi bilety na przejazd wybranymi kolejami wąskotorowymi.
Jurorzy zastrzegają sobie prawo przyznania według własnego uznania nagród specjalnych lub wyróżnień niewymienionych powyżej lub nagród głównej, pierwszej i drugiej w wypadku niespełnienia przez żadnego z uczestników konkursu kryteriów punktowych.

Warunki otrzymania nagrody

Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez laureata do wiadomości organizatora konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnej wiadomości wysłanej na Facebooku do wiadomości strony Enkol.pl adresu do wysyłki oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłki nagród. Organizatorzy nie będą przetwarzali danych osobowych w żadnym innym celu, a w szczególności do celów promocyjnych lub reklamowych.


 • adres poczty elektronicznej do przesłania danych niezbędnych do wysyłki nagrody: enkol@sgkw.eu
 • adres strony serwisu Enkol na Facebooku: do dopisania

Czas trwania konkursu

 • Rozpoczęcie: 1 marca 2018, godzina 0:00
 • Zakończenie: 31 maja 2018, godzina 23:59

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników konkursu oraz listy przyznanych nagród oraz laureatów nastąpi w terminie 21 dni od dnia zakończenia konkursu, tj. nie później niż 21 czerwca 2018. Decyzja jurorów w sprawie przyznania lub nieprzyznania nagród jest ostateczna.

Reklamacje, odwołania

W przypadku gdy uczestnik konkursu uzna, że jego edycja została oceniona nieprawidłowo albo omyłkowo przyznano mu niewłaściwa liczbę punktów może on złożyć reklamację. Reklamację rozpatruje panel trzech jurorów. Panel jurorów podejmuje decyzję większością głosów. Z udziału w panelu wyłącza się jurora, którego decyzja jest przedmiotem reklamacji.

Interpretacja zapisów regulaminu oraz sytuacje nieprzewidziane w regulaminie

W przypadku wątpliwości co do interpretacji zapisów regulaminu albo wystąpienia sytuacji w regulaminie nieprzewidzianej ostateczną decyzję co do sposobu postępowania podejmuje panel co najmniej trzech jurorów zwykłą większością głosów.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie TechneSilesia z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Jagiellońskiej 21, KRS 0000278104.