Stacja styczna

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Stacja styczna to stacja kolejowa leżąca na styku linii kolejowych o różnych rozstawach torów. Najczęściej są to stacje kolei wąskotorowych położone obok normalnotorowych. Często na stacjach stycznych był prowadzony rozładunek i załadunek towarów z pociągów wąskotorowych na normalnotorowe i odwrotnie.