Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – określony przez ustawę o transporcie kolejowym dokument uprawniający do użytkowania danego typu pojazdu kolejowego w przewozach kolejowych. [1] Świadectwo wydaje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. [2] Zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy oraz użytkownik bocznicy mogą eksploatować wyłącznie te typy pojazdów kolejowych, na które Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji. [3]

O wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • przewoźnik kolejowy
 • zarządca infrastruktury
 • użytkownik bocznicy
 • ich producenci lub wykonawcy [4]

Pojazdy kolejowe należące do zagranicznych przewoźników kolejowych dopuszcza się do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały dopuszczone do eksploatacji w komunikacji międzynarodowej w kraju ich właścicieli oraz spełniają warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20. [[ustawa o transporcie kolejowym}ustawy o transporcie kolejowym]] [5] , tj.:

 • spełniają warunki bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • mogą się poruszać w składzie tych samych pociągów
 • jest technicznie możliwe ich poruszanie się po liniach kolejowych [6]


Na pojazdy kolejowe, na które wydano świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w sieciowej części certyfikatu bezpieczeństwa, które nie są w pełni objęte TSI, należy uzyskać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, jeżeli świadectwo takie jest wymagane.

Prezes UTK wydaje przewoźnikowi kolejowemu z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego po przedstawieniu zestawu dokumentacji technicznej zawierającej:

 1. świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub zezwolenia wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z dokumentacją zawierającą przebieg eksploatacji i utrzymania oraz modernizacji pojazdów kolejowych, w przypadku gdy modernizacja nastąpiła po uzyskaniu świadectwa lub zezwolenia
 2. dane techniczne, plany utrzymania, dokumentację techniczno-ruchową i inne charakterystyki ruchowe
 3. dowody zgodności charakterystyki technicznej i operacyjnej pojazdów kolejowych z systemem zasilania w energię, systemem sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji, szerokością torów, skrajniami budowli, maksymalnym dopuszczalnym naciskiem osi i innymi ograniczeniami sieci kolejowej
 4. informacje o odstępstwach od krajowych przepisów bezpieczeństwa, niezbędne do wydania świadectwa, oraz dowody oparte na ocenie ryzyka potwierdzające, że dopuszczenie pojazdów kolejowych do eksploatacji nie przekroczy dopuszczalnych zakłóceń w sieci kolejowej

Prezes UTK w celu stwierdzenia zgodności z ograniczeniami w punkcie 3 może żądać wykonania jazd próbnych, określając ich przedmiot i zakres.

Prezes UTK podejmuje decyzję w sprawie wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego w terminie 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów technicznych oraz protokołów jazd próbnych. Decyzja może zawierać dodatkowe warunki i ograniczenia. Dokumenty i informacje przedstawiane Prezesowi UTK przedkładane są w języku polskim. [7]


Przypisy

 1. Art. 4 ust. 15 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 2. Art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 3. Art. 23 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 4. Art. 23 ust. 3 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 5. Art. 23 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 6. Art. 20 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 7. Art. 23 ustępy od 2a do 2e Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)

Zobacz też[edytuj]