Enkol:Konkurs zimowy 2018/regulamin

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Konkurs Regulamin Wyniki

Postanowienia ogólne[edytuj]

§ 1
Organizatorem konkursu edycyjnego „Konkurs zimowy 2018”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”, jest Stowarzyszenie TechneSilesia z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Jagiellońskiej 21, KRS 0000278104, zwane dalej „Organizatorem”.


§ 2
Celem konkursu jest:
 1. wzbogacenie ogólnodostępnego i darmowego katalogu artykułów prasowych o tematyce związanej z transportem szynowym, publikowanych w wybranych czasopismach hobbystycznych i fachowych, zwanego dalej „Katalogiem”;
 2. zachęcenie obecnych i przyszłych edytorów Enkolu do rozwijania Katalogu.

Uczestnicy Konkursu[edytuj]

§ 3
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, która:
  1. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  2. dysponuje kontem w serwisie Enkol.pl z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia konkursu).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być jurorzy, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. W uzasadnionych przypadkach (np. nagminne niestaranne edycje, wandalizmy, wpisy o treści obraźliwej, wulgarnej itp., próba zmiany liczby przyznanych punktów) każdy z jurorów może podjąć decyzję o wykluczeniu użytkownika z konkursu, a także o zablokowaniu mu możliwości edytowania serwisu Enkol.pl.
§ 4
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie do Organizatora następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu do korespondencji (na podany adres wysłane zostaną nagrody dla zwycięskich uczestników);
  3. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Dane Uczestnika należy przekazać drogą e-mailową na adres konkurs@enkol.pl lub wykorzystując stronę na Facebooku.
 3. Przekazując wymienione w § 4, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora do celów Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Niepodanie danych wymienionych w § 4, p.1 w ciągu 21 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia przez Organizatora o przyznaniu nagród jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

Edycje biorące udział w Konkursie[edytuj]

§ 5
 1. Oceniane będą jedynie edycje wykonane w trakcie trwania konkursu, którego ramy czasowe szczegółowo określa § 6.
 2. Punkty za poszczególne edycje będą przyznawane zgodnie z postanowieniami § 7.
 3. W konkursie będą oceniane edycje w ramach Katalogu dotyczące artykułów zamieszczonych w poniżej wymienionych czasopismach:
  1. Parowozik
  2. Świat Kolei
  3. Stalowe Szlaki
  4. Koleje Małe i Duże
  5. Koleje Dawniej i Dziś
  6. Technika Transportu Szynowego

UWAGA W zależności od dynamiki pojawiania się wpisów jurorzy zastrzegają prawo do rozszerzenia powyższej listy czasopism.
§ 6
 1. Konkurs trwa od 1 listopada 2018, godzina 0:00 do 20 marca 2019, godzina 22:58.
 2. Konkurs podzielony jest na poszczególne etapy, gdzie:
  1. etap I zaczyna się z chwilą przyjścia astronomicznej zimy (21.12.2018 23:24),
  2. ostatni etap kończy się z przyjściem astronomicznej wiosny (20.03.2019 22:58),
  3. przed rozpoczęciem etapu I trwa etap rozgrzewki.
 3. Daty i godziny poszczególnych etapów przedstawia poniższa tabela:
Etap Rozpoczęcie Zakończenie
Rozgrzewka 01.11.2018 00:00 21.12.2018 23:23
Etap I 21.12.2018 23:24 12.01.2019 23:59
Etap II 13.01.2019 00:00 03.02.2019 23:59
Etap III 04.02.2019 00:00 26.02.2019 23:59
Etap IV 27.02.2019 00:00 20.03.2019 22:58
§ 7
 1. Ocenie podlegają łącznie:
  1. liczba artykułów dodanych do bazy,
  2. jakość dokonanych edycji.
 2. Liczba punktów dla danej edycji zależy od zakwalifikowania edycji do jednej z poniższych kategorii:
  1. Edycja spełniająca w pełni przyjęte kryteria, wolna od istotnych błędów literowych, stylistycznych i gramatycznych: +3 punkty
  2. Edycja zawierająca niewielkie braki lub inne usterki, które jednak nie czynią wpisu całkowicie bezwartościowym (np. nieprecyzyjne streszczenie, poważniejsze błędy ortograficzne, czy językowe): +1 pkt
  3. Poprawienie wpisu za który inny uczestnik konkursu otrzymał 1 pkt do stanu wedle, którego wpis otrzymałby 3 pkt, poprawiający otrzyma: +1 pkt
  4. Dubel, czyli ponowne wpisanie artykułu już wcześniej zamieszczonego w bazie przez innego użytkownika: -1 pkt (minus jeden punkt)
 3. Punkty będą naliczane okresowo przez jurorów i podawane w zestawieniu w zakładce Wyniki.
UWAGA Dla lepszego zrozumienia § 7 pkt. 2.1 warto zapoznać się ze stroną pomocy opisującej jak poprawnie dodać wpis do katalogu artykułów prasowych

Nagrody[edytuj]

§ 8
 1. Po podliczeniu stanu punktów, w chwili zamknięcia danego etapu, zostaną przyznane nagrody:
  1. Nagroda I stopnia - bon o wartości 120 PLN
  2. Nagroda II stopnia - bon o wartości 85 PLN
  3. Nagroda III stopnia - bon o wartości 65 PLN
 2. Przyznane bony można wykorzystać:
  1. na zakup książek i płyt DVD dostępnych na stronie sklepu internetowego wydawnictwa Eurosprinter;
  2. na zakup czasopisma Stalowe Szlaki w formie prenumeraty, zakupu numerów aktualnych lub archiwalnych;
  3. w dowolnym dniu od dnia ich otrzymania jednak nie później niż 30 kwietnia 2019 r.;
  4. wartość bonów można sumować.
 3. Jurorzy zastrzegają sobie prawo przyznania według własnego uznania nagród specjalnych lub wyróżnień niewymienionych powyżej.
§ 9
 1. Nagrodę I stopnia za dany etap otrzymuje uczestnik, który jednocześnie:
  1. zdobył największą liczbę punktów,
  2. zdobył nie mniej niż 400 punktów.
 2. Nagrodę II stopnia za dany etap otrzymuje uczestnik, który jednocześnie:
  1. zdobył drugą największą liczbę punktów,
  2. zdobył nie mniej niż 267 punktów.
 3. Nagrodę III stopnia za dany etap otrzymuje uczestnik, który jednocześnie:
  1. zdobył trzecią największą liczbę punktów,
  2. zdobył nie mniej niż 229 punktów.
 4. W przypadku uzyskania przez dwóch Uczestników jednakowej liczby punktów nagroda zostanie przyznana temu użytkownikowi, który dokonał większej liczby edycji najwyższej jakości (tj. za 3 punkty).
 5. W przypadku gdy dwóch Uczestników uzyska tyle samo punktów oraz będzie miało tyle samo edycji za 3 punkty, wygrywa Uczestnik, który daną liczbę punktów osiągną wcześniej.
 6. W przypadku przyznania nagrody, punkty za które uczestnik otrzymał nagrodę nie są wliczane przy kolejnych etapach (nagrodzony uczestnik "rozpoczyna" zbieranie punktów od początku, dając tym samym większe szanse kolejnym uczestnikom).
 7. Uczestnicy nie nagrodzeni w danym etapie przechodzą do kolejnego etapu z liczbą punktów z poprzedniego etapu.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz listy przyznanych nagród oraz laureatów nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu konkursu.
 9. Decyzja jurorów w sprawie przyznania lub nieprzyznania nagród jest ostateczna.

Jury[edytuj]

§ 10
Jurorami Konkursu są:
 1. Ariel Ciechański
 2. Jacek Fink-Finowicki
 3. Mariusz Herchold
 4. Paweł Niemczuk

Postanowienia końcowe[edytuj]

§ 11
 1. W przypadku gdy uczestnik konkursu uzna, że jego edycja została oceniona nieprawidłowo albo omyłkowo przyznano mu niewłaściwa liczbę punktów może on złożyć reklamację.
 2. Reklamację rozpatruje panel trzech jurorów.
 3. Panel jurorów podejmuje decyzję większością głosów.
 4. Z udziału w panelu wyłącza się jurora, którego decyzja jest przedmiotem reklamacji.
 5. W przypadku wątpliwości co do interpretacji zapisów regulaminu albo wystąpienia sytuacji w regulaminie nieprzewidzianej ostateczną decyzję co do sposobu postępowania podejmuje panel co najmniej trzech jurorów zwykłą większością głosów.